CC La Farinera del Clot

Centre Cultural la Farinera del Clot - Camp de L'Arpa
Text alternatiu
Text alternatiu
Text alternatiu
Roda 3
roda 2

cessió d'espais

El Centre Cultural la Farinera del Clot i l’Espai Antoni Miró Peris cedeixen els seus espais a ciutadans, entitats, grups o institucions per tal que puguin dur a terme les seves activitats. Els dos centres també ofereixen la possibilitat d’utilitzar mobiliari i equip tècnic.

El Centre Cultural la Farinera del Clot disposa de sales habilitades per fer representacions teatrals, concerts, reunions, conferències, activitats de cos i dansa o d’arts plàstiques.

L’Espai Antoni Miró Peris disposa de dues sales, un espai gran polivalent i un de més petit ideal per a reunions o activitats de petit format.

Consulteu les característiques de cada sala, les condicions de la cessió i ompliu el formulari online per sol·licitar la que més s’ajusti a les vostres necessitats.

Condicions de la cessió

 • Podran fer ús dels espais totes les persones, entitats i empreses, els objectius de les quals no contradiguin el conveni signat entre el Districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i que les seves activitats siguin compatibles amb la programació del Centre. No es cedirà l’ús  dels espais a particulars per a fer activitats que generin ingressos particulars.
 • La petició d’ús d’un espai o d’un equip al CCLFC o al seu annex a l’EAMP, s’haurà de fer per escrit mitjançant el model d’instància de sol·licitud d’ús d’espais o el formulari web. Ha d’estar degudament complimentat.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà com a mínim de 10 dies naturals abans de l’inici de l’activitat. No es podran fer sol·licituds amb més de 60 dies d’antelació.
 • Cap entitat pot establir la seva seu, ni el seu domicili fiscal, al Centre.
 • El Centre avaluarà tècnicament i econòmicament les peticions, notificant en el  menor temps possible l’autorització o denegació d’aquestes. Conjuntament també es facilitaran les condicions particulars a les quals queda sotmesa , l’import del preu públic, així com el termini i condicions de  pagament.
 • L’autorització no serà efectiva fins que s’hagin liquidat la totalitat dels preus públics vigents. Aquests s’ hauran d’abonar almenys 5 dies abans de fer l’activitat si no s’acorda prèviament un altre termini.
 • En cas de pre-reserva, aquesta tindrà  validesa durant quinze dies. Si passat aquest termini  l’entitat o organització no realitza una confirmació en ferm, la pre-reserva quedarà anul·lada automàticament.
 • Qualsevol sol·licitud aprovada i que sigui anul·lada per part de l’usuari en un temps superior o igual a 72 hores, s’haurà d’abonar el 30% de l’import de la cessió. Si l’anul·lació es fa en un temps inferior a 72 hores, s’abonarà el 70% de l’import. Si l’anul·lació es fa el mateix dia o dia abans de l’activitat, s’abonarà la totalitat de l’import de la cessió.
 • El CCLFC i l’EAMP no es fan responsables del material que es pugui deixar l’entitat o les persones participants als espais cedits.
 • L’entitat que gaudeixi de l’autorització s’obligarà a:
  • Fer-se responsable del bon ús de l’espai o equip que se li ha cedit.
  • Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les activitats amb la supervisió de l’equip del centre.
  • Garantir l’ordre durant l’activitat.
  • Fer-se càrrec i respondre de tots els aspectes de l’organització de l’activitat.
  • Recollir tot el material i deixalles que hagi generat.
  • Respectar la normativa que prohibeix fumar en tot l’edifici.
  • No menjar ni beure a les sales.